معرفی تعدادی از کاندیداهای شورای شهر نهاوند

حمیدرضا سیف - نهاوند

نام کاندیدا: حمیدرضا
نام خانوادگی کاندیدا: سیف
شهر: نهاوند

 علیرضا سیف-نهاوند

نام کاندیدا: علیرضا
نام خانوادگی کاندیدا: سیف
شهر: نهاوند

 علیرضا سیف-نهاوند

نام کاندیدا: علیرضا
نام خانوادگی کاندیدا: سیف
شهر: نهاوند

 علیرضا جلالوند-نهاوند

نام کاندیدا: علیرضا
نام خانوادگی کاندیدا: جلال وند
شهر: نهاوند

علیرضادکامین-نهاوند

نام کاندیدا: علیرضا
نام خانوادگی کاندیدا: دکامین
شهر: نهاوند

 اصغر جهانیان - نهاوند

نام کاندیدا: اصغر
نام خانوادگی کاندیدا: جهانیان
شهر: نهاوند

/ 0 نظر / 22 بازدید